این دو مطلب که حدود دوسه ماه پیش نوشته بودم درواقع سوال امتحانی یکی از دروس ترم قبلی یعنی ترم دو بود. ترم قبل درس کتابخانه و جوامع اطلاعاتی رو با دکتر مهدی شقاقی داشتیم. استاد عزیزی که واقعا برای کلاس وقت و انرژی صرف می‌کردن. واقعا یک استاد کار درست هستن. امیدوارم هر کجا که هستن سلامت و پیروز باشن.

یورگن هابرماس، ابزاری شدن، بازگرداندن کارکرد های واقعی به کتابخانه ها و اینکه چرا ما بی تفاوتیم؟
انواع سرمایه ها و کتابخانه - نظریه عام کنش پیر بوردیو