نامم محمد مقیسه است.
معرفی کردن خودم کار سختی است. هر چه بگویم بیشتر اطلاعات شناستامه ای و تحصیلی و کاری ست. باید دوباره از خودم سوال کنم. براستی من که هستم؟ صادقانه می‌گویم هنوز صدای خودم را در این دنیای شلوغ و پر از همهمه نیافته ام.
تا زمانی که پاسخی برای این سوالم -حتی کوچک- پیدا نکنم این جا ناتمام می‌ماند.
این سوال را تا رسیدن به جواب همیشه همراهم نگه خواهم داشت :)
6 تیر 1397