این نوشته روی دیوار کتابخونه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی زده شده. ارزش ساعت ها فکر کردن رو داره. با جستجو فهمیدم گوینده این متن محمدرضا شعبانعلی هست، یک معلم بزرگ.


اولین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحمل کنی.
دومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تحسین کنی.
سومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را تقلید کنی.
آخرین گام موفقیت این است که بتوانی به شیوه خودت موفق شوی…

محمدرضا شعبانعلی