وقتی از اوضاع گله دارم، این جمله قدرت عجیبی در آرام کردنم دارد.


آنسوی تمام ناکامی ها،همواره خدایی هست که داشتنش جبران تمام نداشتن هاست.

گوینده ناشناس